Posebni programi ranog učenja stranog jezika

RANO USVAJANJE STRANOG JEZIKA U DJEČJEM VRTIĆU

Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje potiče se i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Komunikacija na stranim jezicima jedna je od njih. Dječji vrtić Bukovac važnost ranog učenja stranog jezika prepoznao je još prije dvadesetak  godina. Programi ranog učenja stranog jezika u našem se vrtiću kontinuirano provode od 1994. godine. Rano učenje engleskog jezika ostvaruje se na sve tri lokacije: Trnac 67, Bukovačka 221 i Kišpatićeva 12s  za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu. Program ranog učenja njemačkog jezika provodi se od 2004. godine, a danas obuhvaća tri odgojne skupine na sve lokacije lokacije.

Sve je više roditelja koji prepoznaju da će poznavanje stranih jezika djeci pružiti više mogućnosti u životu.


 KAKO DJECA USVAJAJU STRANI JEZIK U VRTIĆU?
 

SITUACIJSKO UČENJE -  djeca uče iz svakodnevnih prilika u prostoru dječjeg vrtića u kojem je okruženje djeci blisko, prepoznatljivo i u vezi je sa stvarnim svijetom, a dodatno je obogaćeno poticajima za istraživanje. U stvorenom okruženju koje slijedi prirodni proces učenja, započinje učenje govora na stranom jeziku.

 U dječjem vrtiću usvajanje stranog jezika odvija se najčešće na dva načina: 

Jedan je da odgojitelj uvodi kratak dijalog sa sve više riječi na stranom jeziku u kontekst igre i svakodnevnih situacija. Možemo reći da su to zajednička iskustava odraslih i djece u nizu svakodnevnih praktično životnih situacija koje su pretpostavka za razumijevanje prvih govornih izraza. Osnova je neprekidno tumačenje radnji, stalno prevođenje svega što se događa, neprekidni simultani prijevod. Na taj način utječemo na razvoj pasivnog jezika koji tek kasnije prerasta u aktivni jezik. Djeca prvo počinju razumijevati govor, a tek kasnije (neka djeca puno kasnije) počinju upotrebljavati riječi. Odgojitelje i roditelje takva „šutnja“ često brine, no to je razvojno očekivano.

Drugi način je svakodnevno stvaranje bogatog  jezično okruženja, odabirući i nudeći kvalitetne brojalice, pjesme i priče, organizirano učenje u koje se nastoji uključiti sva osjetila: poticanje sposobnosti slušanja, sposobnosti vizualnog opažanja, pokret i ritmičke elemente.Djeca informaciju primaju putem osjeta – oni uče ono što vide, čuju ili konkretno rade. Moramo uzeti u obzir činjenicu da sva djeca ne uče na isti način. Tempo učenja i dominacija kanala za učenje nije jednaka kod sve djece. Kako bi se uspostavila ravnoteža između različitih senzoričkih potreba, odnosno različitih načina učenja, od posebne je važnosti proces učenja (igru) organizirati, strukturirati tako da ravnomjerno potičemo vizualno, kinestetičko i slušno doživljavanje te uvježbavanje određenih jezičnih formacija (na materinjem i na stranom jeziku).

SITUACIJSKO UČENJE  stranog jezika tijekom cijelog dana i u svim situacijama u dječjem vrtiću izvrsna je metoda kroz koju će kompetencije  djeteta rasti.

U Dječjem vrtiću Bukovac provode se:

            Cjelodnevni programi usvajanja engleskog jezika
            Poludnevni programi usvajanja engleskog jezika
            Cjelodnevni program usvajanja njemačkog jezika
            Poludnevni programi usvajanja njemačkog jezika
            Engleske igraonice 


Program provode odgojitelji predškolske djece s položenim minimalno B2 stupnjem stranog (engleskog, njemačkog, francuskog) jezika prema Europskom referentnom okviru, te edukacijom u području ranog učenja stranoga jezika.

Ispiši stranicu