Verificirani programi u Dv Bukovac

 
          Verificirani programi u Dv Bukovac                                             
1. Redoviti 10-satni program ranog i predškolskog odgoja od navršenih godinu dana života do  polaska u školu ( Autori:Lukačić, Đurđević, Dorma Duvnjak, Marinović) 15. lipnja 2020. KLASA: 601-02-/20-03/00244 URBROJ:533-05-20-0004
 
2. Alternativni  program odgojno-obrazovnog rada prema koncepcijama Marije Montessori za djecu rane dobi u organizaciji Dječjeg vrtića Bukovac u Zagrebu (Autori:Cvetko Sever, Žugec, Đurđević, Lukačić) 2.lipnja 2020. KLASA: 601-02/20-03/00243 URBROJ: 533-05-20-0004
 
3. Program kreativno-likovnog izričaja za djecu predškolske dobi (Autori:Osić Sadžak, Lukačić) 26. kolovoza 2020.KLASA: 601-02/20-03/00430 URBROJ: 533-05-20-0004
 
4. Poseban program za djecu predškolske dobi „Vrtić u bolnici“ u KBC Rebro-Zagreb (Autori: Lukačić, Bošnjak, Dodig)   2. siječnja 2019. KLASA: 601-02/18-03/00460 
URBROJ: 533-05-19—0004
 
5. Kraći program ranog učenja  francuskog jezika za djecu predškolske dobi (Autori: Lukačić, Gudlin)12. prosinca 2018.  KLASA: 601-02/18-03/00462 URBROJ: 533-05-18-004
 
6. Program katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi (Hrvatska biskupska konferencija uz prilagodbu 3 svibnja 2004. KLASA : 601-02/04-01/0035URBROJ:533-10-03-3
 
7. Program ranog učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi (Autori:Lukačić, Carević, Osić Sadžak, Očko)  11.prosinca 2018. KLASA: 601-02/18-03/00461
URBROJ:533-05-18-004                                                                                                                                                      
 
8. Alternativni program odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori   za djecu predškolske dobi (Autori: Dabić, Cvetko Sever, Žugec, Očko, Lukačić) 18.srpnja  2017.KLASA:601-02/16-03/00528 URBROJ.533-25-17/008
 
9. Kraći program za potencionalno darovitu djecu predškolske dobi (Autori: Lukačić, Burić Tudić)  9.prosinac 2016. KLASA: 601-02/16-03/000572 URBROJ:533-25-16-0004
 
10. Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom rane i predškolske dobi u organizaciji Dječjeg vrtića „ Bukovac“ u Zagrebu (Autori: Lukačić, Kovač Jurić, Cik Kobasić, Nikolić) 21.7.2016.
KLASA: 601-02/15-03/00572 URBROJ: 533-25-16-0013
 
11. Program Predškole (Autori: Lukačić, Požnjak Malobabić, Paulić, Jantolek, Vokić) 2014. KLASA:601-2/14-03/01731  URBROJ:533-25-15-0005 od 3.3. 2015.
 
12. Program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u redovitom programu  (Autori: Lukačić, Kovač Jurić, Lukač, Videc) 28.studenog 2014. KLASA: 601-02/14-01/0179  URBROJ: 561-03-01/3-14-6
 
13. Višednevni program ljetovanja u Novom Vinodolskom i zimovanja u Ribnici na Pohorju za djecu od   5-7 godine života (Autori: Lukačić, Požnjak Malobabić, Vokić 18.srpnja 2013. KLASA: 601-02/13-03/00125  URBROJ: 533-21-13-0008.
 
14. Kraći program glazbenog stvaralaštva za djecu predškolske dobi   (Autori: Kukić, Cetina Radetić, Lukačić, Đurđević) 13. svibnja 2021.  KLASA: 601-2/20-03/00822 URBROJ:533-5-21-0012
 
15. Kraći program ranog učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi (Autori: Lukačić, Carević, Osić Sadžak)  12. svibnja 2021.  KLASA: 601-02/20-03/01479 URBROJ: 533-05-21-0008
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Ispiši stranicu