Verificirani programi u DV Bukovac

1. Redoviti 10-satni program ranog i predškolskog odgoja od navršenih godinu dana života do polaska u školu ( Autori: Lukačić, Đurđević, Dorma Duvnjak, Marinović) 15. lipnja 2020. KLASA: 601-02-/20-03/00244

2. Montessori za bebe alternativni program odgojno-obrazovnog rada prema koncepcijama Marije Montessori za djecu rane dobi u organizaciji Dječjeg vrtića Bukovac u Zagrebu (Autori: Cvetko Sever, Žugec, Đurđević, Lukačić) 2. lipnja 2020. KLASA: 601-02/20-03/00243 URBROJ: 533-05-20-0004

3. Program kreativno-likovnog izričaja za djecu predškolske dobi (Autori: Osić Sadžak, Lukačić) 26. kolovoza 2020.KLASA: 601-02/20-03/00430 URBROJ: 533-05-20-0004

4. Poseban program za djecu predškolske dobi „Vrtić u bolnici“ KBC Rebro-Zagreb (Autori: Lukačić, Bošnjak, Dodig) 2. siječnja 2019. KLASA: 601-02/18-03/00460 URBROJ: 533-05-19-0004

5. Kraći program ranog učenja  francuskog jezika za djecu predškolske dobi (Autori: Lukačić, Gudlin) 12. prosinca 2018.KLASA: 601-02/18-03/00462 URBROJ: 533-05-18-004

6. Program katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi (Hrvatska biskupska konferencija uz prilagodbu i dopunu Lukačić, Ivančić) 3. svibnja 2004. KLASA: 601-02/04-01/0035 URBROJ:533-10-03-3

7. Desetsatni program ranog učenja njemačkog jezika za djecu predškolske dobi (Autori: Lukačić, Carević, Osić Sadžak, Očko) 11. prosinca 2018.  KLASA: 601-02/18-03/00461 URBROJ: 533-05-18-004     
                                         
8. Alternativni program odgojno-obrazovnog rada prema koncepciji Marije Montessori za djecu predškolske dobi (Autori: Dabić, Cvetko Sever, Žugec, Očko, Lukačić) 18.srpnja  2017. KLASA: 601-02/16-03/00528 URBROJ: 533-25-17/008

 
9. Kraći program za potencionalno darovitu djecu predškolske dobi (Autori: Lukačić, Burić Tudić) 9. prosinac 2016. KLASA: 601-02/16-03/000572 URBROJ: 533-25-16-0004

10. Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom rane i predškolske dobi u organizaciji Dječjeg vrtića Bukovac u Zagrebu (Autori:Lukačić, Kovač Jurić, Cik Kobasić, Nikolić) 21.7.2016. KLASA: 601-02/15-03/00572 URBROJ: 533-25-16-0013

11. Program Predškole (Autori: Lukačić, Požnjak Malobabić, Paulić, Jantolek, Vokić) 2014. KLASA:601-2/14-03/01731  URBROJ:533-25-15-0005 od 3. ožujka 2015.

12. Program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi u redovitom programu (Autori: Lukačić, Kovač Jurić, Lukač, Videc) 28. studenog 2014. KLASA: 601-02/14-01/0179 URBROJ: 561-03-01/3-14-6

13. Višednevni program ljetovanja u Novom Vinodolskom i zimovanja u Ribnici na Pohorju za djecu od   5-7 godine života (Autori: Lukačić, Požnjak Malobabić, Vokić) 18. srpnja 2013. KLASA: 601-02/13-03/00125  URBROJ: 533-21-13-0008

 
                                        Ravnateljica:
                                             Gordana Lukačić, profesor predškolskog odgoja

Ispiši stranicu